INFO » Eesti toto reeglid

Eesti võistluspäevade TOTO reeglid


ÜLDISELT

1.Spordiüritust, millele korraldatakse toto-mängu, nimetatakse Sündmuseks. Sündmus võib sisaldada üht või enamat spordiüritust(osastarti). Sündmus võib olla traavivõistlus, galopivõistlus või ratsavõistlus. Ratsavõistlus tähendab siinkohal  takistussõitu.

2.Toto-mängu Sündmuse sihiks  võib olla ühe või rohkema võistluse  võitjad või õigeks määratletud tulemuse kombinatsioon.

3.Toto-mängu Sündmus allub hobuvõistluste korraldaja ametlikele reeglitele.

4. Toto-mängus osaletakse ametliku võistlusprogrammi ja/või elektroonilise nimestiku ja toto-süsteemi andmete alusel, millised on saadaval toto korraldaja kodulehel. Kui ametlik võistlusprogramm erineb elektroonilisest nimestikust ja toto-süsteemi andmetest, tuleb õigeks lugeda viimased. Kui elektroonilise nimestiku andmed erinevad toto-süsteemis olevaist, tuleb õigeks lugeda viimased.

5.Mängija ning totokorraldaja vaheline leping loetakse jõustunuks, kui mängus osalemise tasu on makstud ja mängu andmed on salvestunud toto-korraldaja süsteemis. Totokorraldaja tagastab osalemistasu juhul kui leping ei jõustunud.

6.Mängu pilet väljastatakse müügiterminalist või saadetakse kliendile elektrooniliselt. Mängija on kohustatud kontrollima müügiterminalist väljastatud pileti sisu ning esitama koheselt kõik pretensioonid. Tasudes pileti eest, aktsepteerib mängija enda osalemise mängus ning seejärel pole enam võimalik pileti andmeid muuta või piletit tühistada. Võidud makstakse välja ainult pileti alusel.

6.1.Ostetud pilet kehtib 30 kalendripäeva.

7.Toto-korraldaja peab avalikustama Sündmuses osaleva hobus nime ja numbri, millega hobune on mängus tähistatud.

7.1. Toto süsteemis võib hobust tähistav number erineda võistleva hobuse võistlusnumbrist. Sellistel puhkudel määratakse toto tulemus toto-süsteemis oleva numbriga.

7.2 Toto-mängus võib ühe numbriga siduda mitu hobust. Sel juhul loetakse kõik sellised hobused üheks hobuseks.

7.2.1 Punktis 7.2 märgitud juhtumil arvestatakse vaid parima tulemuse saanud hobuseid.

7.2.2. Juhul kui ühe ja sama mängunumbriga tähistatud hobustest mõnieemaldatakse selle numbri alt, kuid tähistatuks jääb vähemalt üks hobune, ei kuulu mängupanus tagastamisele.

7.2.3. Juhtumil, mil ühe numbriga tähistatud hobustest eemaldatakse kõik selle numbri alt, ning puudub ka tagavarahobuste süsteem, tagastab toto-korraldaja mängus osalemistasu.

8. Sündmusele on võimalik alustada mängu enne, kui Sündmus on tegelikult alanud.

9. Kui Sündmuselt eemaldatakse hobune, siis toto-korraldaja maksab sellele hobusele tehtud osalemistasu tagasi või asendatakse kõnealune hobune varuhobusega. Hobuse eemaldamisest tuleb mängijaid teavitada.

Kõigis toto mänguvormides, millistes on kasutusel varuhobuste süsteem, asendatakse eemaldatud hobune alati varuhobusega.

Soovi korral võib mängija ise määrata ühe (1) või kaks (2) varuhobust. Toto-süsteem määrab varuhobused juhul, kui mängija ise varuhobuseid ei vali.

Varuhobused määratakse eelnevalt fikseeritud korra kohaselt ja sellest teavitatakse mängijaid, või nii et varuhobusteks määratakse need hobused, kellel on tehtud kõige rohkem panuseid.

Kui objektil osalevatest hobustest on juba kõik kasutuses ja mõni neist siiski eemaldatakse, määrab toto-süsteem selle asemele varuhobuse või -hobused olgugi, et  nimetatud olid juba mängu haaratud.

10. Kui Sündmus jääb ära, makstakse juba tehtud panused tagasi.

11. Kui toto-süsteemis ilmneb tehniline viga, mis ei võimalda võitude jagamise arvestust sooritada, mäng katkestatakse ning juba tehtud panused makstakse tagasi.

12. Toto tulemuse määrab Sündmuse ametliku korraldaja kinnitatud võistlusprotokoll. Sellisele hobusele tehtud panuseid, kelle tulemust ei kinnitata, ei maksta tagasi. Kui hobused jõuavad finišisse samaaegselt, või saavutavad muul moel samasuguse tulemuse, siis määratakse neile ka ühesugune asetus lõplikus järjestuses.

13. Toto-korraldaja maksab võidud välja pärast võistlustulemuse teatamist ja toto võitude jagunemise avalikustamist. Juhul kui võistlustulemustesse tehakse hiljem muudatusi, ei tehta muudatusi toto tulemustesse.

14. Sõltuvalt mänguvormist tehakse toto tulemused teatavaks kas koefitsientidena või võidu osana. Koefitsient või võidu-osa saadakse kui panuste netosumma jagatakse õigeks osutunud kombinatsioonide arvuga või kombinatsioonidele paigutatud raha kogusummaga. Koefitsient arvutatakse alati kahe komakoha kaugusele pärast täisarvu, või võidu-osa puhul ühe komakoha kaugusele miinimumpanuse suhtes.

Panuste netosumma tähendab:  mängu panustatud rahast võitudeks makstavat summat, mis on iga mänguvormi puhul määratud järgnevalt:

  • Võitjamäng 80%
  • Kohamäng 80%
  • Paarimäng 75%
  • Troika 70%
  • V4 65%

15. Neis toto-mängudes, kus  võidud makstakse välja koefitsiendi alusel, saadakse väljamakstav võidusumma tehtud panuse suuruse ja koefitsiendi korrutisena. Juhul, mil koefitsient on väiksem, kui 1,00 makstakse võit välja koefitsiendina 1,00.

Punktis 12 kirjeldatud mitmele hobusele sama tulemuse kinnitamisel, võib võidusumma välja maksta 1,00 väiksema koefitsiendi alusel.

16. Toto-mängudes, kus võit vormistatakse võidu-osana, saab minimaalpanuse teinud mängija võidu-osale vastava võidu. Minimaalpanusest suurema panuse puhul makstakse mängijale summa, mis saadakse tema panuse ja minimaalpanuse suhteväärtuse ning minimaalpanuse korrutisena.

17. Võitude väljamaksmise aluseks on mängupilet. Võitu ei maksta välja, kui pilet on muudetud, määritud, rebitud või pole seda mõnel muul põhjusel võimalik veatult lugeda. Elektroonilise pileti alusel makstakse võidud mängija mängukontole automaatselt.

18. Võite makstakse välja kolme kuu vältel pärast võistlustulemuste kinnitamist. Võidusumma mida ei ole nimetatud kolme kuu vältel lunastatud, jääb toto korraldajale.

19. Eraldi on kasutusel Jackpot`i võitude korraldus. Jackpot tähendab, et toto-mängude võitudeks väljamakstavale summale lisatakse täiendav raha, kas lunastamata jäänud mängupiletite või korraldaja tulude arvelt.  Jackpot on määratud, kui kõrgema taseme võidusumma. Kasutusel oleva praktika muutmine Jackpot-summa lisamisel kõigisse võiduklassidesse.

20. Eraldi väljatoodud sagedase võiduklassi toto-mängude mängimine on võimalik peavõidule.


MIINIMUMPANUSED

Toto-mängudes järgitakse korraldaja ning toto-süsteemi määratud minimaalseid panuseid, mis on mängutüüpide kaupa alljärgnevad:

  • Võitjamäng 1 euro
  • Kohamäng 1 euro
  • Paarimäng 1 euro
  • Troika 0,50 eurot
  • V4 0,20 eurot


VÕITJA-mäng

1. Võitja-mängu võidud väljendatakse koefitsiendina.

2. Võidusumma jagunemine Võitja-mängus:

2.1. Võidusumma väljamakse aluseks on selline mängupilet, milles panus on märgitud võitnud hobusele.

2.2. Mitme hobuse sama tulemuse korral arvutatakse võidu koefitsient igale sama tulemuse saavutanud hobusele eraldi.

2.3. Kui võitja-mängu Sündmusel ei saa ükski hobune arvesse läinud tulemust, tagastatakse kõik Võitja-mängu tehtud panused.

2.4. Panuste summad tagastatakse kui väljamakse aluseks olevaid (õigesti ennustatud) pileteid ei ole.


KOHA-mäng

1. Koha-mängu võidud väljendatakse koefitsiendina.

2. Koha-mängu saab korraldada, kui stardis on vähemalt neli hobust.

Kui mängu korraldaja ametlikus võistluskavas ja/või elektroonilise nimestikus on 4-6 hobust, õigustavad võidu väljamakset esimeseks või teiseks tulnud hobustele tehtud panused.

Kui mängu korraldaja ametlikus võistluskavas ja/või elektroonilise nimestikus vähemalt 7 hobust, õigustavad võidu väljamakset esimeseks, teiseks ja kolmandaks tulnud hobustele tehtud panused.

3. Võidusumma jagunemine Koha-mängus:

Kõigepealt saavad kõigi õigesti ennustanud piletite omanikud oma panusesumma tagasi ehk Koha-mängu netosummast lahutatakse kõik esimeseks (1.) ja teiseks (2.) tulnud, või esimeseks (1.), teiseks (2.) ja kolmandaks (3.) tulnud hobustele müüdud piletite panused. Ülejäänu jagatakse võrdselt kõikide täpsete kombinatsioonide vahel, millele on panused tehtud. Iga koha osa jagatakse sellele kohale mängitud panuste koguhulgaga ja nii saadud võidusumma lisatakse varem arvutatud ja tagasimakseks kõrvale pandud summale.

3.1. Võrdse tulemuse saanud hobuste puhul järgitakse järgmisi reegleid:

3.2.1. Kui jagamisele läheb esimene koht, ei arvestata teist, või võimalikku kolmandat kohta, kui täpset ennustust.

3.2.2. Kui jagamisel läheb teine koht, ei arvestata kolmandat kohta, kui täpset ennustust.

3.2.3. Kui võrdse tulemusega lõppenud võistlusel finišeerub rohkem hobuseid, kui on võidukaks arvestatud kohti, siis punkti 1 kohaselt see summa, mis arvestatakse koha summaks, jagatakse võrdse tulemuse saanud hobuste vahel ühesuurusteks osadeks. Mõlema võrdse tulemuse saanud hobuse  võidu-osa jagatakse mängijate vahel panustatud summa suhtena.

3.3. Kui ükski hobune ei saa Koha-mängu Sündmusel kinnitatud tulemust, siis makstakse panustatud raha tagasi.

3.4. Kui puuduvad Koha-mängu õige ennustusega mängupiletid, makstakse kogu panustatud summa tagasi.


PAARI-mäng

Paari mängus kuvavad soomlased konkreetsete paaride koefitsente ja need on reastatud väiksemast suuremaks.

1. Paari-mangu võidud väljendatakse koefitsiendina.

2. Paari-mäng korraldatakse siis, kui stardis osaleb vähemalt neli hobust.

3. Paari-mängu võidud jaotuvad järgmiselt:

3.1. Võidu väljamakse aluseks on sellised piletid, kuhu on märgitud esimeseks ja teiseks tulnud hobune. Hobuste finišisse saabumise järjekorral ei ole tähtsust.

3.2. Kui puuduvad õigesti märgitud piletid, annavad võidu väljamaksmiseks aluse piletid kuhu on märgitud üks kahest õigest hobusest. Sel puhul arvutatakse mõlemaile hobusele eraldi võidukoefitsent.

3.3. Juhul kui Sündmus lõppeb võrdse tulemusega, siis arvestatakse igale kombinatsioonile oma koefitsient.

3.4. Kui ükski hobune ei saa Paari-mängu Sündmusel kinnitatud tulemust, siis makstakse panustatud raha tagasi.

3.4. Kui puuduvad Paari-mängu õigesti ennustanud mängupiletid, makstakse kogu panustatud summa tagasi.


TROIKA-mäng

Soomlastel kuvab, nagu ka paarimängus, väiksemast võimalikust suuremate suunas.

Lisaks saab “omat rivit” näha enda poolt piletis märgitud kombinatsiooni koefitsenti. Sama asja näeb ka “hae kertoimet” alt.

1. Troika võidud väljendatakse koefitsendina

2. Troika-mängu korraldatakse vaid siis kui stardis on vähemalt 3 hobust.

3. Troika-mängu võidud jaotatakse järgnevalt:

3.1. Võidu väljamakse aluseks on piletid millesse on märgitud kolm hobust, kes tulid kolmele esimesele kohale, nende finišisse jõudmise õiges järjestuses.

3.2. Võrdse tulemuse puhul arvutatakse igale kombinatsioonile eraldi koefitsient.

Võrdse tulemuse korral järgitakse järgmist regulatsiooni:

3.2.1. Kui jagamisele läheb esimene koht, jääb ära võimalik kolmas koht. Võidu väljamakse aluseks on kõik need kombinatsioonid, kus esikohta jagavad hobused on märgitud esimeseks ja teiseks, ükskõik millises järjestuses. Kusjuures kolmas koht peab olema piletis õigesti märgitud. Kui esimene koht läheb jagamisele rohkem kui kahe hobuse vahel, on võidu väljamakse aluseks kõik need kombinatsioonid, milles kolm võrdse tulemuse saanud hobust on piletisse märgitud ning arvestamata jäetakse järjekord, mis on neile piletis ennustatud.

3.2.2. Kui võrdne tulemus saavutatakse teise kohaga, jääb kolmas koht ära. Võidu väljamakse aluseks on need piletid, milles on õigesti märgitud esimene koht ning teiseks ja kolmandaks hobused, kes tegelikkuses jagasid teist kohta.

3.2.3. Kui kolmandal kohal saavutatakse võrdne tulemus, on väljamakse aluseks piletid, kus on õigesti märgitud esimene ja teine koht ning kolmandale kohale ükskõik kumb võrdse tulemuse saavutanud hobustest.

3.3. Kui Sündmusele ei ole müüdud  ühtegi õige ennustusega piletit, annavad aluse võidu väljamakseks piletid, millesse on märgitud õige kolmik, kuid tegelikkusest erinevas finišijärjestuses. Sel juhul arvutatakse igale kombinatsioonile oma koefitsient.

3.4. Kui sündmusele ei ole esitatud ühtegi punktis 3.3. märgitud piletit, annavad võidu väljamakseks aluse piletid, milles on kaks hobust märgitud nende õiges finišeerimisjärjestuses. Igale kombinatsioonile arvutatakse eraldi koefitsient.

3.5 Kui Sündmusele ei ole müüdud ühtegi punktis 3.4. märgitud piletit, annavad võidu väljamakseks aluse piletid, millesse on märgitud üks hobune tema tegelikult saavutatud kohale. Igale kombinatsioonile arvutatakse eraldi koefitsient.

3.6. Kui Sündmusel ei saanud ükski hobune aktsepteeritud tulemust, makstakse panuste raha tagasi.

3.7. Kui puuduvad õigesti ennustanud mängupiletid, makstakse kogu panustatud summa tagasi.


V4-mäng

1.V4-mängu võidud väljendatakse võidu osadena.

2.V4-mängu haarab nelja Sündmust.

3.V4- mängu piletite müük lõpeb, esimese Sündmuse stardiga

4.V4-mäng kasutab varuhobuste süsteemi.

5. V4-mängu võidud jaotatakse järgnevalt:

5.1.Võidu-osa väljamakse aluseks on need piletid, millesse on märgitud nelja Sündmuse (osastardi) võitjad hobused.

5.2. Kui üheski piletis pole kõiki nelja õiget ennustust, annavad võitude väljamakseks aluse piletid, milles on kolm õiget ennustust. Sel juhul mängija, kellel on kolm õiget, saab niimitu võidu-osa kui tal on märgitud sellesse starti, kus ta ei märkinud õiget hobust.

5.3. Kui üheski piletis pole kolme õiget ennustust, annavad võitude väljamakseks aluse piletid, milles on kaks  õiget ennustust. Sel juhul mängija, kellel on kaks õiget, saab niimitu võidu-osa kui tal on valesti märgitud piletitesse märgitud hobuste tulem.

5.4. Kui üheski piletis pole kahte  õiget ennustust, annavad võitude väljamakseks aluse piletid, milles on üks  õige ennustus. Sel juhul mängija, kellel on üks  õige, saab niimitu võidu-osa kui tal on valesti märgitud piletitesse märgitud hobuste tulem.

5.5. Kui üheski piletis pole kahte õiget ennustust, annavad võitude väljamakseks aluse piletid, milles on üks õige ennustus. Sel juhul mängija, kellel on üks  õige, saab niimitu võidu-osa kui tal on valesti märgitud piletitesse märgitud hobuste tulem.

6. Võrdse tulemuse korral arvutatakse igale kombinatsioonile, milles on viis õiget ennustust üks võidu-osa. Kui võidu aluseks on neli, kolm, kaks või üks õige ennustus, arvutatakse igale kombinatsioonile üks võidu-osa.

7. Võrdse tulemuse korral arvutatakse igale kombinatsioonile, milles on neli õiget ennustust üks võidu-osa. Kui võidu aluseks on kolm, kaks või üks õige ennustus, arvutatakse igale kombinatsioonile üks võidu-osa.

8. Kui jäetakse ära rohkem, kui üks osastart, maksab toto korraldaja tagasi kõik tehtud panused.

9.  Toto4-mängus ei arvestata osastarti, mis jäetakse ära, või mille tulemus ei ole aktsepteeritav, või kus ükski hobune ei saa kinnitatud tulemust. Sel juhul mängija, kelle piletis on teiste osastartide õiged tulemused, on õigustatud saama nii palju võidu-osasid, kui tal oli märgitud hobuseid arvestamata jäänud stardis.


Laen ...
Sessioon lõppeb minuti pärast
Jätka Logi välja