INFO » Privaatsus

Privaatsus

Isikuandmete kaitse põhimõtted


1.  Isikuandmete kaitse põhimõtted on avaldatud Määruse nr 2016/679/EL („isikuandmete kaitse ülemääruse”)  artikli 13 täitmiseks. Määruse ja käesolevate põhimõtete vastuolu korral rakendub Määrus.


2.  Me kohustume töötlema ükskõik millist meile (selle veebisaidi kaudu, kliendiankeedi vahendusel või muul viisil) edastatud või meie kätte sattunud Teiega seonduvat isiklikku teavet põhimõtetes määratletud moel. Kasutajakonto loomisel või konto kasutamise jätkamisel palume Teie kinnitust, et olete privaatsustingimustega nõus. Oma teabe meile edastamise viisil, mis ei võimalda Teie nõusolekut küsida, nagu näiteks e-kirja saatmisel, ja veebilehe www.toto.ee veebisaidi kasutamise läbi kinnitate enda nõusolekut Teie isikliku teabe kasutamisega vastavalt käesolevatele põhimõtetele.


3.  Vastustav töötleja on Aktsiaselts Totalisaator, registrikood 10198836, aadress Paldiski mnt 50, 10614 Tallinn, veebileht www.toto.ee, e-post info(ȃ)toto.ee.


4.  Andmekaitseametniku määramiseni täidab tema ülesandeid juhatus.


5.  Kui taotlete konto avamist meie juures, võime Teie eraldi nõusolekul kasutada kolmandate isikute, sealhulgas krediidiinfoasutuste, mis registreerivad kõik Teie suhtes tehtavad päringud, abi Teid puudutavate krediidiotsuste tegemiseks, Teie vanuse ja isikusamasuse kontrollimiseks ning rahapesu vältimiseks. Samuti võime esitada päringuid ja avaldada andmeid Teie konto kasutuse kohta vastavatele asutustele, julgeolekuorganisatsioonidele ning muudele asjaomastele kolmandatele isikutele pettuste ja rahapesu ärahoidmiseks. Meie ei müü nüüd ega tulevikus Teie kasutajateavet kellelegi ega avalda seda ilma Üldmääruses sätestatud aluseta. Konto loomiseks on õigete isikuandmete esitamine Teie kohustus, mis tuleneb hasartmänguseadusest, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest ja meiega sõlmitavast lepingust. Andmete esitamata jätmisel või valeandmete esitamisel või isikuandmete tootmise nõusoleku tagasivõtmisel on meil õigus ja seadusega sätestatud juhtudel ka kohustus öelda kõik Teiega sõlmitavad lepingud erakorralised üles, sh tühistada tehtud panused. Konto avamisel automatiseeritud otsuseid ei tehta, st need vaatab läbi inimene, kes pöörab tähelepanu eelkõige sellistele asjaoludele, nagu isikukood, pildi vastavus avaldatud vanusele, telefoninumbri vastavus avaldatud elukohale, pangakonto vastavus avaldatud elukohale.


6.  Isikuandmete töötlemine toimub eelkõige veebilehe kasutamise salvestamisel ja analüüsimisel. Kogutavad andmed on eelkõige Teie kasutajatunnus, e-posti aadress, muud kontaktiandmed, pangakonto number, näokujutis (pilt), sõnumivahetus meiega, mänguajalugu, IP-aadress ja muud seadme poolt meile automaatselt edastatud andmed. Võimalik on kõnede salvestamine meie klienditoele ja klienditoelt koolituse ning turvalisusega seonduvatel eesmärkidel, ühes ükskõik milliste Teile osutatava teenusega seonduvate päringute lahendamisega. Meie võime aeg-ajalt kasutajaga vahetult ühendust võtta täiendava teabe saamiseks online-tehingu valideerimise või reklaamirahade väljamaksmisega seoses.


7.  Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus: konto avamiseks ja hasartmängude korraldamiseks – Üldmääruse art. 6 (1) a) ja b); hasartmänguseadusest ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate kohustuste täitmisel; klientide pöördumiste ja kaebuste menetlemiseks - Üldmääruse art. 6 (1) c), art. 9 (2) f); värbamisel või tegevuseks vajalike teenuste või kaupade ostmise lepingute sõlmimisel ja täitmisel – Üldmääruse art. 6 (1) b); pettuste tõkestamiseks ja küberturvalisuse tagamisel, sh turvaseadmete ja turvaprogrammide poolsel andmete automaatsel töötlemisel, nagu nt tulemüürid, spämmfiltrid, videovalve, sh sõidukitel paiknev videovalve – Üldmääruse art. 6 (1) f), art. 9 (2) f); IP-aadressid ja muud arvuti või nutiseadet ja seeläbi selle kasutajat tuvastada võimaldavad andmed – Üldmääruse preambula p 49; Teiepoolsel eraldi väljendatud nõusolekul uudiskirja saamiseks – Üldmääruse art. 6 (1) a); Teiepoolsel eraldi väljendatud nõusolekul teavitamiseks turu-uuringuteks – Üldmääruse art. 6 (1) a); Teiepoolsel eraldi väljendatud nõusolekul - küpsiste paigaldamine – Üldmääruse art. 6 (1) a) alusel.


8.  Isikuandmeid võidakse edastada isikutele, kes osutavad vastustava töötleja toimimiseks vajalikke teenuseid (nt infoühiskonna teenuse osutajad) või müüvad vastutavale töötlejale kaupu (volitatud töötlejatele), samuti riigivõimu organitele seadusega ette nähtud juhtudel. Volitatud töötlejad või andmete vastuvõtjad võivad asuda väljaspool Euroopa Liitu, kui nemad asuvad piisava tasemega tunnustatud riigis (vt https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_et#dataprotectionincountriesoutsidetheeu ) või on Privacy Shield’i tunnustust omaval Ameerika Ühendriikide ettevõtjad (Üldmääruse art 45). Kui Te külastate meie veebilehte väljaspoolt Euroopa Liitu või annate endaga suhtlemiseks sidevahendid, mis asuvad väljas Euroopa Liitu, või muudel sarnastel erandjuhtudel, siis edastame Teie isikuandmed vastavasse riiki Üldmääruse art 49 (1) b), Üldmääruse preambula p 113 alusel ka siis, kui need riigid ei ole piisava tasemega tunnustatud riigis ning ettevõtja ei oma Privacy Shield’i tunnustust.


9.  Kui isikuandmete töötlemist alustatakse muul eesmärgil kui see, milleks isikuandmeid koguti, taotleme selleks Teie eelnevat nõusolekut.


10.  Kooskõla tagamiseks meie suhtes kehtivate õiguslike ja regulatiivsete nõuete ning meie poolt kehtestatud siseste riskihaldusmeetmetega, säilitame teavet teatud ajavahemiku vältel pärast Teie konto sulgemist (üldjuhul mitte kauem kui viis aastat). Teabe säilitamine leiab aset vastavalt käesolevatele põhimõtetele.


11.  Me rakendame kõik mõistlikud abinõud Teie teabe turvalisuse ja kaitstuse tagamiseks.


12.  Meie jaoks on laste ja noorte eraelu puutumatuse kaitsmisel eriline tähtsus. Meie ei luba täiskasvanueast noorematel isikutel (alaealistel) võistlustel osaleda või raha peale mängimise arveid avada. Juhul, kui registreerimise järel selgub, et liige esitas registreerumisel vale sünnikuupäeva ja on tegelikult noorem kui 18 aastat/alaealine, sulgeme viivitamatult tema konto, teavitame pädevat ametiasutust ning pärast ametiasutuselt loa saamist kustutame tema isikliku teabe.


13.  Meil on õigus käesolevaid põhimõtteid igal ajal muuta. Muudatused jõustuvad Teie suhtes viivitamatult pärast seda, kui kinnitate oma nõusolekut oma kliendiprofiilis või avaldate seda muul viisil.


14.  Teie isikuandmete turvalisuse tagamiseks peavad isikuandmetega seotud päringud olema saadetud digitaalselt allkirjastatuna e-postile info@toto.ee.


15.  Teil on õigus taotleda vastutavalt töötlejalt juurdepääsu andmesubjekti puudutavatele isikuandmetele ning nende parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele, samuti nõuda oma andmete ülekandmist Teie poolt valitud isikule. Kui me töötleme andmeid Üldmääruse art. 6 (1) a) alusel, siis on Teil õigus nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Küpsiste nõusoleku kasutamise tagasivõtmiseks tuleb kustutada küpsised oma arvutist. Samuti on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (e-posti info@aki.ee). 

Laen ...
Sessioon lõppeb minuti pärast
Jätka Logi välja