INFO » Toto reeglid

TOTO REEGLID

TOTO REEGLID kehtivad alates 01.06.09

1. Korraldaja

Toto korraldajaks (edaspidi: Korraldaja) on AS Totalisaator aadress: Merimetsa tee 8, Tallinn, registrikood 10198836, telefon 677 1 677

2. Osalemine

2.1 Totos võib osaleda vähemalt 18-aastane isik, kes ei ole kantud Hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekirja.

2.2 korraldaja nõuab mängija eelnevat registreerumist ja/või vajalike isikuandmete esitamist, selleks et täita p. 2.1 nõudeid.

2.3 Korraldaja ei võimalda Totos osaleda isikutel, kelle vanust ei ole võimalik identifitseerida ja/või nad ei vasta p.2.1 toodud nõuetele.

2.4 Osaleda on võimalik kas toto korralduskohas aadressil Merimetsa tee 8, Tallinn või toto müügipunktides või sidevahendite vahendusel aadressil: www.toto.ee
3. Sidevahendite vahendusel panuste edastamine: 

Mõisted ja kasutajaks registreerumine

3.1 Kliendikonto on Korraldaja poolt kasutajale antud isiklik konto, mis annab ligipääsu keskkonnale, kus on võimalik tarbida kasutajale mõeldud erinevaid hüvesid ja teenuseid. Näiteks, kuid mitte ainult, on kliendikonto kaudu võimalik omandada ligipääs vihjetele, otseülekannetele, hobuste, sõitjate ja treenerite andmebaasidele, pidada arvestust tehtud panuste üle, salvestada panuseid, teha rahalisi sissemakseid panuste tegemiseks, koguda võidetud raha jne.

3.1.2 Kliendikontot võib kasutada ainult kasutaja, kellele see on avatud.3.1.3 Kliendikontol oleva raha eest korraldaja intressi ei maksa.

3.1.4 Kliendikonto kaudu saadavaid hüvesid, teenuseid ja muud informatsiooni on keelatud edastada või loovutada kasutamiseks kolmandatele isikutele.

3.1.5 Kliendikontoga seotud teenuseid (v.a panustamist) võib korraldaja piirata, kui klient ei ole deponeerinud rahalisi vahendeid oma kontol ja/või ei ole panustanud pikemat aega. 3.1.6 Kliendikonto kasutamist võib korraldaja piirata juhul kui on kahltus, et on esitatud valeandmeid.

3.2 Kasutajanimi ja parool on kasutaja personaalsed koodid kliendikontole sisenemiseks. Kasutajanime ja parooli valib mängija registreerumisblanketi täitmisel ja üldtingimuste aktsepteerimisel. Korraldajal on õigus turvalisuse tõstmise eesmärgil võtta kasutusele koodikaarte, pin kalkulaatoreid või muid vahendeid.

3.3 Kliendikonto Kasutajaks registreerumine on võimalik korraldaja internetileheküljel www.toto.ee. Korraldaja kogub seadusega lubatud isikuandmeid. Täiendava info kogumine toimub kasutaja nõusolekul.Kui kasutaja on registreerunud, siis sellega on ta heaks kiitnud korraldaja tingimused ja Toto eeskirjad.

Registreeritud kasutajataks loetakse isikut, kellel on kasutajanimi ning parool ja isiklik kliendikonto.

Kliendikonto kasutaja vastutab registreerumisel esitatud andmete eest.

3.4 Mängijal on õigus hasartmängukorraldajale saadetud kirjalikult taasesitatavas vormis edastatud teatisega seada enda suhtes:

1) teatud perioodiks ülempiir igakordsele panusele;

2) ülempiir teatud perioodi jooksul tehtavate panuste kogusummale;

3) teatud perioodiks ajaline limiit iga mängusessiooni kohta;

4) keeld osaleda mängus kuue kuu kuni kolme aasta pikkusel perioodil.

5) mängijal on õigus suurendada tema suhtes kehtivaid piiranguid

6) mängija ei saa enda suhtes piirangute seadmise teatist tagasi võtta

4. KLIENDIKONTOLE SISSEMAKSETE JA VÄLJAMAKSETE TEGEMINE

4.1 Korraldajal on õigus kehtestada minimaalseks sissemakse summaks 10 EUR.

4.1.1 Sissemaksete tegemisel pangalinkide vahendusel laekub sissemakse summa automaatselt kliendikontole. Kui mingil põhjusel on kasutaja tasunud korraldaja pangakontole raha mitte kastutades pangalinki, siis võib kasutaja saata e-postiga info@toto.ee kinnitatud väljavõtte pangamaksest, et korraldaja saaks uuendada kasutaja mängukonto võimalikult kiiresti Samas jätab korraldaja endale õiguse mitte uuendada kliendi mängukontot, kuni raha on laekunud korraldaja pangakontole.

4.2 Reklaami eesmärgil kliendile antud rahalisi soodustusi eraldi välja ei maksta vaid neid vahendeid on võimalik kasutada ainult panustamiseks.4.3 Kasutaja mängukontol oleva raha tagastamine toimub samale allikale kust raha Korraldajale laekus.

4.4 Tagasimaksete puhul võib korraldaja tagasimakstavast summast lahutada toimingut vahendava asutuse (näiteks: panga ülekandetasu) teenustasu. Juhul kui see teenustasu ostub suuremaks kui tagastatav summa, siis tagasimakset ei teostata.

4.5 Tagasimaksed teostatakse 1 pangapäeva jooksul v.a, punktides 4.6; 7.4 ja 7.5 kirjeldatud juhtudel

4.6 Tagasimakse minimaalseks summaks on 1 euro. 

5. TOTOS OSALEMINE JA OSALEMISE KINNITUS

5.1 Totos osalemiseks tuleb lunastada osalemist tõendav pilet. Sidevahendite vahendusel on Toto mängupiletiks elektrooniline kinnitus kliendikontol.

5.2. Igale panusele antakse individuaalne panuse number, mis kinnitab tehingut. Panused on kehtivad, kui nad on tehtud nende reeglite ja tingimustega kooskõlas ja on aktsepteeritud.

5.3 Mängupileti kaotamisel või hävimisel võitu välja ei maksta.
6. PANUSTE VASTUVÕTMISE LÕPETAMINE ja TOTO SULGEMINE

6.1 Toto suletakse vastavalt etteantud ajale.
7. VÕITUDE NING TÜHISTUSTE VÄLJA MAKSMINE

7.1 võitude väljamaksmine algab peale ametlike tulemuste selgumist

7.2 võite makstakse välja 30 päeva jooksul alates võidu tekkimise päevast, interneti kaudu tehtud panuste võidud makstakse välja ja kantakse kliendikontole automaatselt, mitte hiljem kui 24 tunni jooksul . NB! Raha laekub Teie mängukontole, mitte panka!

7.3 Juhul, kui mängija võidusumma ületab antud mängupäeval toto mängupunktis oleva mängukassas sularaha koguse, siis makstakse täissumma välja pooltele sobival viisil kas mängija poolt soovitud mänupunktis või panga ülekandega mängija pangaarvele.

7.4 üle 12 000 EURO suurusi väljamakseid teostatakse 10 pangapäeva jooksul alates võidu lunastamisest

7.5 üle 63 000 EURO suurusi väljamakseid teostatakse 20 päeva jooksul alates võidu lunastamisest

7.6 Korraldaja fikseerib väljamakseid saanud isikud juhul, kui seda nõuavad EV seadused.

8. PANUSTE TÜHISTAMINE JA ASENDAMINE

8.1 Panus tühistatakse ja raha tagastakse mängijale või mängukontole juhul kui võistleja on enne võistluste algust maha võetud, ning teda ei saa asendada või selguvad asjaolud, mis takistavad toto korraldamist. 

8.2 V- süsteemi mänguvormide (näiteks: V4, V5, V64, V65, V75, V86) puhul asendab mahavõetud võistlejat varuvõistleja, vastavalt kavas avaldatud järjekorra alusel, selle järjekorra esimene, antud piletis mängimata, varuvõistleja asendab mängupiletil mahavõetud võistlejat.

8.3 kõik panused, mis tehakse peale p. 6 märgitud aega, on tühised ning raha tagastatakse mängijatele.

8.4 korraldaja võib tühistada panuse(d) ja samuti keelduda nende tühistamisest juhul, kui korraldaja loeb need panused katseteks toto koefitsientidega manipuleerida.

8.5. PMU (Prantsusmaale) tehtud panuseid saab tühistada 15 minuti jooksul peale panuste tegemist, kehtib ka punktis 6 toodud piirang (enne konkreetse jooksu algust).

8.5.1 Juhul, kui PMU panuses on hobune, kes on maha võetud enne jooksu algust, siis seda panust saab tühistada jooksu alguseni (vt punkt 6)

9. MÄNGUVORMID JA VÕIDUFOND.

9.1. PMU mängutüübid:

·  Võitjamäng

·  Kohamäng

·  Paarimäng

·  Troika/Trio

·  Viis+

9.1.1. Võitjamäng (Simple win) – Tuleb valida jooksu võitja.

Lisaks tuleb meeles pidada, kui ühes jooksus kuuluvad ühele omanikule (või omavad ühiseid huve) kaks või enam hobust ning neil on ühine täht nt. Hobune nr 2 (A) ja nr 8(A).

Võidufond 83% võitjamängu panustatud rahast.

9.1.2. Kohamäng (Simple place) – Tuleb valida hobune, kes tuleb kahe või kolme parema hulka sõltuvalt osalejate arvust.

Kui jooksus on 4-7 võistlevat hobust tuleb valida hobune, kes jõuab kahe parima hulka.

Kui jooksus on rohkem kui 8 võistlevat hobust tuleb valida hobune, kes jõuab kolme parima hulka.

Võidufond 83% kohamängu panustatud rahast.

9.1.3. Paarimäng (Couple) jaguneb kolmeks mängutüübiks:

Paar – Tuleb valida kaks esimena finišeerivat hobust suvalises järjekorras. Saab mängida ainult jooksus, kus on 8 või enamat hobust.

Paar kolmest – Tuleb valida kaks hobust esikolmikus finišeerivate hobuste seast suvalises järjekorras. Saab mängida ainult jooksus, kus on 8 või enamat hobust.

Otse paar – Tuleb valida kaks esimena finišeerivat hobust õiges järjekorras. Saab mängida ainult jooksus, kus on 4 kuni 7 hobust.

Võidufond 74,2% paarimängu panustatud rahast.

9.1.4. Trio/Troika jaguneb kaheks erinevaks mängutüübiks:

Trio – Tuleb valida kolm esimesena lõpetavat hobust suvalises järjekorras. Saab mängida ainult jooksus kus on 8 või enamat hobust.

Troika – Tuleb valida kolm esimesena lõpetavat hobust õiges järjekorras. Saab mängida jooksus, kus osalevad 4-7 hobust.

Võidufond 69,6% trio mängu panustatud rahast.

9.1.5. Viis+

Viis+ mäng toimub üks kord päevas. Igal pühapäeval on minimaalne jackpot 500 000 eurot. 

Selle mängutüübis tuleb valida 5 esimesena lõpetavat hobust õiges järjekorras.

Võidufond 65,3% Viis+ mängu panustatud rahast.

Minimaalne piletihind on 2 eurot.

Võimalikud võidud:

  •  5 esimest õiges järjekorras Võitnuks loetakse panus, kus on õigesti märgitud Viis+ jooksu esimesele, teisele, kolmandale, neljandale ja viiendale kohale tulnud võistlejad õiges järjekorrasKord nädalas, igal pühapäeval on, 5 esimest õiges järjekorras mängutüübis, täiendav Jackpot 500 000 eurot.

  •  5 esimest suvalises järjekorrasVõitnuks loetakse panus, kus on õigesti märgitud Viis+ jooksu esimesele, teisele, kolmandale, neljandale ja viiendale kohale tulnud võistlejad

  •  4 esimest suvalises järjekorrasVõitnuks loetakse panus, kus on õigesti märgitud Viis+ jooksu esimesele neljale kohale tulnud võistlejat

  •  3 esimest hobust suvalises järjekorrasVõitnuks loetakse panus, kus on õigesti märgitud Viis+ jooksu esimesele kolmele kohale tulnud võistlejat

Jackpoti võidab (või osaleb selle jagamisel) mängija, kellel on märgitud 5 esimesest finišeerinud hobust õiges järjekorras.

Mahavõetud Hobused

a) „Viis+“ tehtud kombineeritud panused, kus on ära määratud kaks või rohkem mahavõetud hobust, makstakse tagasi.

b) Viis+“ kombineeritud panused, kus üks viiest hobusest on maha võetud, muutub automaatselt Neli+ panusetüübiks ning võidud makstakse välja vastavalt Neli+ mängutüübi võitudele, tingimusel kui need neli hobust finišeerivad jooksus esimesel neljal kohal õiges või suvalises järjekorras.

c) Viis+“ kombineeritud panused, kus üks viiest hobusest on maha võetud on võimalik tühistada kuni jooksu alguseni.

9.1.6. Varuhobuse valimine piletisse

Igal mängijal on võimalik valida piletisse varuhobune. Juhul kui üks tema piletisse valitud hobustest ei võistle, siis tuleb varuhobune piletisse. Näiteks Paarimängus valib mängija hobusteks 6-9 ja varuhobuseks 10 ning 6 ei võistle, siis tema lõplik pilet on 9-10. Kui mängija valib varuhobuse mängutüübis, kus on tähtis täpne järjestus (Troika ja Otsepaar), siis varuhobune liigub viimasele kohale piletis ja kõik teised ühe koha võrra edasi. Näiteks Troika mängutüübi puhul valib mängija hobused järjekorras 7-1-3 ja varuhobuseks 9, siis kui nr 7 ei võistle, siis mängija lõplik pilet on 1-3-

10. VÕIDUKOEFITSIENDID . 

Totos arvestatakse ennustuse objektiks oleva võistluse ametlikke tulemusi, mis on teatavaks tehtud vahetult pärast võistluse lõppemist. Hilisemaid protesti või dopingu või mõnel muul põhjusel muudetuid tulemusi arvesse ei võeta.
11. PIIRANGUD JA VASTUTUS.

Totos võib osaleda vähemalt 18-aastane isik, kes nõustub Toto korraldamistingimustega. Korraldaja tegevus on allutatud Eesti Vabariigi seadusandlusele. Seadlusandluse muutumisel kehtivad need muutused ka antud reeglites.

Kõik mängijad peavad täitma käesolevates ametlikes reeglites ja Mängu korraldamistingimustes sätestatud kohustusi ja nõudmisi.

Korraldaja ei vastuta mingil viisil võistluste tulemuste eest ning ärajäänud võistlustest saamata jäänud tulu eest.Korraldaja ei ole vastutav ebaõige ja/või ebapiisava informatsiooni eest, mis on põhjustatud kas interneti lehekülje kasutajate, tehnikaseadmete, pahatahtlike programmeerijate poolt. 

Korraldaja ei vastuta ühegi Kasutajapoolse eksimuse, lünga, katkestuse, kustutuse, defekti, ülekande hilinemise, sidevahendite rikke, varguse, vandalismi, volitamata sisenemise või muutmise eest.

Korraldaja on teinud kõik selleks, et tagada häireteta infovahetus ja panuste vastuvõtmine, kuid ta ei vastuta tehniliste probleemide ees, mis võivad tekkida ja mille põhjustavad rikked elektrivarustuse, võrguühenduste, serverite, arvutite ja arvutiosade kasutamisel. 

Hasartmängu mängimisel olulist tähtsust omavad andmed säilitatakse mängu katkemise korral, olenemata katkestuse põhjusest. 

Kui mingil ebatavalisel põhjusel Toto korraldamine ei laabu plaanipäraselt ja/või ei allu Korraldaja kontrollile on Korraldajal õigus saadud panused tühistada ja panuste vastuvõtmine lõpetada.
12. PRETENSIOONIDE LAHENDAMISE KORD.

Pretensioonid, Nõuded ja kaebused tuleb esitada 30 päeva jooksul pärast antud panuste tegemise lõpetamist kirjalikult Korraldajale (AS Totalisaator) aadressil Merimetsa tee 8, 10614 Tallinn või info@toto.ee

Korraldaja kohustub pretensiooni läbi vaatama ja vastama kirjalikult 10 päeva jooksul.

Muudetud ja kinnitatud juhatuse poolt: 02.08.2019

Mihkel Gull

Laen ...
Sessioon lõppeb minuti pärast
Jätka Logi välja