No game scheduled
Info » Reeglid

MÄNGUS OSALEMINE JA PRETENSIOONIDE LAHENDAMISE KORD

Mängus osalemise vanusepiirang on vastavalt seadusele ja AS Totalisaator Toto reeglitele 18 eluaastat.

Pretensioonide lahendamise kord vastavalt AS-i Totalisaator reeglite punktile 12:

Pretensioonid, Nõuded ja kaebused tuleb esitada 30 päeva jooksul pärast antud panuste tegemise lõpetamist kirjalikult Korraldajale (AS Totalisaator) aadressil Paldiski mnt. 50, 10614 Tallinn või info@toto.ee. Korraldaja kohustub pretensiooni läbi vaatama ja vastama kirjalikult 10 päeva jooksul.


COLOSSUS BETS KIHLVEOTINGIMUSED

1. KIHLVEO SÕLMIMINE

Panuste tegemine ja vastuvõtmine

1.1 AS Totalisaator tegutseb Colossus Bets esindajana ja kõik panused (“Panused”) suunatakse läbi AS Totalisaator veebilehe (“Veebileht”) otse Colossus Bets auhinnafondi. Juhul kui panused ei jõua auhinnafondi, tagastatakse panused asjassepuutuvatele AS Totalisaator klientidele (“Mängijad”) ning AS Totalisaator ega Colossus Bets ei võta mingit vastutust mistahes saamata jäänud võidutulude eest, mis oleksid kuulnud tasumisele olukorras, kus panused oleksid auhinnafondi jõudnud. Mistahes Colossus Bets esinduslehega seotud kihlvedusid puudutavad küsimused peaksid olema suunatud AS Totalisaator. Juhul kui Teie küsimuse lahendamine pole võimalik võtab AS Totalisaator ühendust Colossus Bets esindajaga. Kui siintoodud Kihlveotingimuste ja colossusbets.com veebilehel avaldatud vastavate tingimuste vahel on avastatud vastuolu, loetakse ülemaks colossusbets.com veebilehel avaldatud kihlveotingimusi.

1.2 Teie kohustuseks on kontrollida panuste õigsust enne panuste kinnitamist. Colossus Bets jätab endale õiguse keelduda mistahes panuse kinnitamisest mistahes põhjusel. 

1.3 Lahkarvamuste puhul panuseid või kihlvedusid ja/või väljamakseid puudutavate üksikasjade või nende oleku osas kasutatakse Colossus Bets dokumente panuseid puudutavate üksikasjade / oleku kinnitamiseks. 

1.4 Colossus Bets võib ainuisikuliselt ja omal kaalutlusõigusel langetada mistahes ajal otsuse panuste tegemise lõpetamiseks auhinnafondi. Colossus Bets jätab endale lisaks õiguse tühistada auhinnafond täielikult või mistahes vahemäng(ud) või panus(ed) järgneval eesmärgil: selgete vigade parandamiseks; Colossus Bets auhinnafondi terviklikkuse ja õigsuse tagamiseks; olukorras, kus auhinnafondi formaadis või sellega seotud sündmustes on toimunud muudatusi; kui on alust uskuda, et mistahes panus on tehtud vastuolus käesolevate Kihlveotingimustega.

Panustamisprotsessi struktuur

1.5 Mängijad panustavad mitme seotud, Colossus Bets’i poolt eelnevalt välja valitud sündmuse (“Vahemäng”) tulemuse peale, mis otsustatakse kindlaks määratud ajavahemiku ("Mänguaeg") jooksul. 

1.6 Colossus Bets valib mistahes mänguaja sisse jäävad vahemängud ainuotsustusõiguse alusel.

1.7 Mängijad võivad teha ühe või mitu panust, mis peab miinimumina hõlmama vähemalt üht valikut iga vahemängu lõikes (nt Arsenal võidab Aston Villat skooriga "Iga muu kodus võii" , Liverpool alistab Newcastle’i skooriga 3-2 ning Chelsea ja Everton jäävad viiki 1-1). Igale panusele antakse selle kinnitamisel unikaalne viitenumber. 

1.8 Mängija võib iga vahemängu lõikes valida ühe või mitu alternatiivset tulemust. Näiteks valides 1. vahemängu puhul tulemusteks 3-1 ja 2-1 ning kõikide teiste vahemängude puhul 1-0 oleks tegu kahe panusega (või kahe “Reaga”). Iga panus on täisühiku maksumusega, näiteks  €2 mängija kohta ning Colossus Bets panustamismootor liidab kokku ridade arvu korrutatuna panuse summaga rea kohta ja kuvab panuse kogusumma. 

1.9 Ameerika jalgpallile tehtavad panused tehakse tulemusele, mis hõlmab ka kõiki lisaaegu, ning kui Ameerika jalgpalli matš mängitakse lisaaja lõppedes viiki, määratakse viigilises mängus võitja kodumeeskonna ja külalismeeskonna punktide vahe abil. Kui pole täpsustatud teisiti, tehakse kõikide teiste spordialade puhul panused kohtunike poolt määratud normaalaega, sealhulgas ka vaheaegu, silmas pidades ning välja jäetakse lisaajad, mistahes “kuldse punkti” lisaajad, penaltid või sarnased sündmused (nende esinemisel).

Valuuta ja auhinnafondi ühikud

1.10 Kõikide Colossus Bets auhinnafondide alusvaluutaks on Suurbritannia naelsterling (GBP), kuid kontopõhised väärtused, sealhulgas auhinnasumma, millele mängitakse, panusevalikud ja pakkumised raha väljavõtmiseks, kuvatakse Teie konto all Eurodes. 

1.11 Teatud auhinnafondide puhul lubab Colossus Bets mängijatel teha panuseid, mille väärtuseks on murdosa ettenähtud auhinnafondi ühiku täisväärtusest. Näiteks kui auhinnafondi ühiku täisväärtuseks on  €2 (näiteks Vali 7 Colossus Õiget Punktisummat auhinnafond), võib Colossus Bets lubada mängijatel teha panuseid murdosa väärtusega  €2 ühiku täisväärtusest. Murdosalised panused annavad mängijale õiguse saada ettenähtud osa väljamaksmisele kuuluvast auhinnafondist. Näiteks kui mängija teeb 50 sendi suuruse panuse auhinnafondi, mille ühiku täisväärtuseks on  €2, on mängijal õigus saada võidu korral üks veerand (25%) väljamakstavast auhinnafondi väärtusest (sealjuures ka mistahes asjassepuutuvast boonusauhinnafondist, kui seda kasutatakse). 

Mängija, kes teeb panuseid muus valuutas, kui Suurbritannia naelsterling, võib samuti teha panuseid, mille väärtuseks on mingi murdosa kohalikus valuutas vääringustatud ühikust ning saada võidu korral vastav protsent väljamakstava auhinnafondi väärtusest. Erinevas valuutas panuseid tegevate mängijate panustamisvalikud võivad erineda, kuid kõikidel juhtudel on mängijatel õigus ainult võidusummale, mis on proportsionaalne nende panuste maksumusega.

Auhinnafondi kinnitamine, loobumine ja viivitused

1.12 Lähtuvalt käesoleva punkti 1 allpool toodud sätetest kinnitatakse kõik võidusummad lähtuvalt asjassepuutuva mängu ametlikust tulemusest, sõltumata mistahes järgnevatest tulemuste diskvalifitseerimisest või parandamisest.

1.13 Juhul kui ametliku tulemuse osas esineb mistahes kahtlusi jätab Colossus Bets endale õiguse viivitada mistahes võidusummade kinnitamisega, kuni tulemusega seotud kahtlused on rahuldavalt lahendatud.

1.14 Colossus Bets jätab endale õiguse auhinnafondi kinnitamisest loobumiseks, kui auhinnafond on määratletud valesti (näiteks inimliku või tehnilise eksimuse tagajärjel). Juhul kui Colossus Bets määratleb võidusummad ümber võidakse mängijate kontojääki lähtuvalt auhinnafondis tehtud muudatustest kohandada.

1.15 Sõltumata mistahes muudest käesolevates Kihlveotingimustes toodud sätetest loetakse auhinnafond lõplikult kinnitatuks, kui see on olnud kinnitatud 72 tundi järjest.

1.16 Kui matši ei viida lõpule – s.o mäng ei kestnud matši kohtunike hinnangul täisaega (jalgpalli puhul 90 minutit), pluss vaheajad – 3 päeva jooksul alates selle planeeritud alguskuupäevast, loetakse vahemäng tühiseks kõikide auhinnafondide lõikes, millesse see oli kaasatud. Tühistatud mängude korral lähevad neile tehtud panused arvesse võidetud panustena.

1.17 Kui matš algab, kuid see katkestatakse või selle toimumine viibib, kuid sama matš viiakse läbi 3 päeva jooksul alates planeeritud alguskuupäevast, loetakse vahemängu kehtivaks kõikide auhinnafondide suhtes, millesse see oli kaasatud, välja arvatud juhul kui kõnealust matši alustatakse otsast peale. Juhul kui matši alustatakse otsast peale, kehtivad ülalpool punktis 1.16 toodud reeglid.

1.18 Hoolimata ülalpool toodud punkti 1 tingimustest, kui Colossus Bets’il on põhjendatult põhjust uskuda, et matši (olenemata sellest, kas see algas või mitte) ei lõpetata 3 päeva jooksul alates selle planeeritud alguspäevast, jätab Colossus Bets endale õiguse kuulutada matš vahemänguna tühiseks kõikide asjassepuutuvate auhinnafondide suhtes, millesse see kuulus (sõltumata sellest, kas matš viidi või ei viidud lõpule 3 päeva jooksul alates selle planeeritud alguskuupäevast).

1.19 Mistahes panuste või vahemängude tühistamine ülalpool toodud asjaoludel seoses katkestatud/viivitatud mängudega ei rakendu panustele/vahemängudele, mis on tingimusteta kinnitatud katkestamise/viivituse ajal. Näiteks kui Colossus Bets pakub võimalust panustada matši poolaja punktisummale ei mõjuta matši katkestamine mistahes ajal pärast poolaja lõppu kõnealust vahemängu ja sellega seotud panuseid.

1.20 Käesolevas punktis 1 ülalpool toodud viited konkreetsele 'päevade' arvule tähistavad päeva lõppu kohaliku aja (mängu toimumise asukoht) järgi pärast määratud arvu päevade möödumist. Näiteks kui matši planeeritud lõppkuupäevaks on auhinnafondi veebilehele üles seadmisel määratud 15. november, tähendab reegel, mis lubab matši lõpetada kolme päeva jooksul alates planeeritud alguskuupäevast, et matši lõpetamise tähtajaks on 23.59:59 kohaliku aja järgi 18. novembril.

1.21 Kui auhinnafondi määramisel arvestatakse esialgselt välja reklaamitust väiksema arvu vahemängudega, ei arvestata lisaauhinnafondi ja mistahes muidu auhinnafondidele rakendatavaid garantiisid või krediidipikendusi. Sellises olukorras makstakse auhinnafondi ja lisa auhinnafondi summad välja konkreetse auhinnafondi jaoks ostetud piletite netoväärtuse alusel, kuigi Colossus Bets jätab endale õiguse rakendada mistahes sellise auhinnafondi suhtes asendustagatisi.

1.22 Kui toimub vähemalt üks auhinnafondi kuuluv vahemäng, makstakse välja auhinnafondi dividendid. Kui ühtki auhinnafondi kuuluvat vahemängu ei toimu, tühistatakse kõik auhinnafondi tehtud panused ja tagastatakse mängijatele. Selle hulka ei kuulu varasematest auhinnafondidest üle toodud panused, mis vormistatakse Colossus Bets’i poolt krediidina kasutamiseks tulevastes mängudes.

1.23 Sõltumata ülalpool punktis 1.21 toodud tingimustest, makstakse dividend(id) ulatuses, milles auhinnafond hõlmab lisaauhinnafond(e), välja tingimusel et toimub piisaval hulgal vahemänge, et iga pilet ei sisaldaks automaatselt vähemalt üht võidurida. Näiteks kui toimub 2 vahemängu ja panus on tehtud kuuele (6) võimalikule õigele punktisummale, on ‘4 6st/kõik õiged peale kahe’ lisaauhinnafond tühine, kuid ‘5 6st/kõik õiged peale ühe’ lisavõidud makstakse välja.

1.24 Juhul kui vahemängu planeeritud toimumispaika muudetakse pärast auhinnafondi üles laadimist Colossus Bets’i poolt, on vahemäng tühine ainult siis, kui uus toimumispaik on esialgse külalismeeskonna koduväljakuks. Neutraalses toimumispaigas peetavate matšide puhul jäävad panused kehtima, sõltumata sellest, milline meeskond on märgitud kodumeeskonnana.

1.25 Colossus Bets ei võta mistahes vastutust trüki-, ülekande- ja/või hindamisvigade eest. Colossus Bets ei võta lisaks mistahes vastutust veebilehel esitatud informatsiooni õigsuse või täielikkuse või täpsuse eest, sealhulgas (piiranguteta) mahaloenduste eest järgmise panustamisperioodini ning reaalajas punktisummade ja tulemuste eest. 

         

 2. AUHINNAFONDI KORRALDAMINE JA SEOTUD MAHAARVAMISED

2.1 Kõik panused tehakse auhinnafondi ja võidusummad määratakse lähtuvalt panustatud summadest ja õigetest kirjetest auhinnafondis. 

2.2 Ettenähtud vahemängude hulga punktisummasid ja/või tulemusi õigesti ennustavad panused võidavad osa auhinnafondist ning, olemasolu korral, lisaauhinnafondi ja lohutusauhinnafondist.

2.2.1 "Auhinnafond" – Mängijad, kes valivad õige tulemuse (õige punktisumma punktisummat ennustavate panuste puhul, õige punktivahe punktivahet ennustavate mängude ja õige kodu-/külalismeeskond/viik 1x2 panustamismeetodi puhul) kõikide auhinnafondi kuuluvate vahemängude puhul võidavad osa auhinnafondist.

2.2.2 "Lohutusauhinnafond" – Teatud mängude puhul saavad mängijad, kes valivad kõik õiged tulemused peale ühe, kahe või kolme tulemuse, nagu on kokku lepitud, võidavad osa seotud lohutusauhinnafondist.

2.2.3 "Lisaauhinnafondi" – Auhinnafondi võitjad (tingimusel, et nad pole võidusummat juba täies ulatuses välja võtnud; lugege allpool toodud juhiseid ‘võidusumma väljavõtmiseks’) saavad vabalt valida Colossus Bets’i poolt välja valitud matši punktisumma ning õige punktisumma valimisel saavad panustajad osa lisaauhinnafondist.

2.3 Auhinna- ja lisaauhinnafondi summad kasvavad ja lähevad krediidina edasi sõltumatult, lähtuvalt sellest, kas võidupanuseid tehti või mitte. Mistahes lohutusauhinnafondidest tekkivad krediidipikendused suunatakse edasi järgmisesse vastavasse auhinnafondi. Colossus Bets tegutseb selle nimel, et kõik krediidipikendused kantaks järgnevasse võrdväärsesse auhinnafondi (näiteks Inglise meistriliiga “6 valikut” auhinnafondi krediidipikendus kantakse tavaliselt üle järgneval nädalal toimuva Inglise meistriliiga “6 valikut” mängu auhinnafondi), kuid krediidipikenduste ülekandmine toimub Colossus Bets’i ainuotsustusõigusel.

2.4 Mängijate panused paigutatakse auhinnafondisesse lähtuvalt järgnevast: 

2.4.1 Panused “vali 7” ja “vali 6” õiget punktisummat ja koefitsienti mängudes paigutatakse järgnevalt:

 •   60% panustest paigutatakse auhinnafondi.

• 10% panustest paigutatakse lohutusauhinnafondi “kõik õiged peale ühe” panuste jaoks.

• 13% panustest paigutatakse lohutusauhinnafondi “kõik õiged peale kahe” panuste jaoks.

. 17% panustest paigutatakse lohutusauhinnafondi “kõik õiged peale kolme” panuste jaoks.


2.4.2 Panused “1x2 vali 15” mängudes paigutatakse järgnevalt:

 •   40% panustest paigutatakse auhinnafondi.

•  10% panustest paigutatakse lohutusauhinnafondi “kõik õiged peale ühe” panuste jaoks.

• 13% panustest paigutatakse lohutusauhinnafondi “kõik õiged peale kahe” panuste jaoks.

• 17% panustest paigutatakse lohutusauhinnafondi “kõik õiged peale kolme” panuste jaoks.

• 20% panustest paigutatakse lohutusauhinnafondi “kõik õiged peale nelja” panuste jaoks


2.4.3 Panused  “vali 3” ja “vali 4” õiget punktisummat“ ja 1x2 "vali 5" ja "vali 8” mängudes paigutatakse järgnevalt:

 •   75% panustest paigutatakse auhinnafondi.

• 25% panustest paigutatakse lohutusauhinnafondi “kõik õiged peale ühe” panuste jaoks.


2.4.3 Kui mängu tulemus määratakse esialgselt välja reklaamitust väiksema arvu vahemängude põhjal, lisaauhinnafondi ei rakendata ja tavaliselt lisaauhinnafondi paigutatavad panused suunatakse ümber auhinnafondi, sedasi et (näiteks) valiku “vali 6 õiget punktisummat” mängu puhul moodustab auhinnafond 75% kogupanustest. See ei hõlma varasematest lisaauhinnafondidest üle toodud panuseid, mis viiakse üle Colossus Bets’i poolt valitud järgmisesse lisaauhinnafondi. Kui lisaauhinnafond tühistatakse punktis 1.23 kirjeldatud alustel, paigutatakse sellisesse lisaauhinnafondi suunatud panused auhinnafondi.

2.4.4 Kõikide teiste mängude puhul, kus lohutusauhinnafondi ei ole loodud, paigutatakse 100% panustest auhinnafondi ja muid auhinnafonde ei looda.

2.5 Kui pole märgitud teisiti, arvatakse igast auhinnafondist maha 30%. Auhinnafondi paigutatud panuste netosummaks on 70% ning panuste paigutamine erinevatesse ülalpool mainitud auhinnafondidesse toimub enne seda mahaarvamist.

2.6 Iga pileti võidurida saab võita ainult ühe kõrgeima rakendatava auhinna. Näiteks, kui real on õige punktisumma kõigi kuue vahesündmuse kohta mängus “vali 6 õiget”, võidab panustaja osa auhinnafondist, kuid mitte osa lohutusauhinnafondist, mis on seotud “vali 6 õiget” mängu auhinnafondiga. Samamoodi võidab rida, millel on kuuest õigest punktisummast viis õiget (kuid mitte kuus kuuest), osa “kõik peale ühe” lohutusauhinnafondist ning ei saa seetõttu osa “kõik peale kahe” lohutusauhinnafondist.

2.7 Hoolimata ülalpool toodud punkti 2.6 tingimustest saavad mängijad, kes kvalifitseeruvad auhinnafondi osa võitmisel saama osa lisaauhinnafondist (ja kes pole asjassepuutuvat võidupileti võidusummat täies mahus välja võtnud) vabalt valida ühe täiendava tulemuse Colossus Bets’i poolt valitud tulevases matšis ("Lisamäng"). Kõik mängijad, kes ennustavad lisamängu tulemuse õigesti saavad osa lisaauhinnafondist. 

2.8 Kõik Colossus Bets dividendid ja osalised väljamaksed ümardatakse kümnendkohaga (või valuutavääringusse). Näiteks ümardatakse dividend summas  €350.49764 väärtusele  €350.49 ja 10% väljamakse Live Ticket täispakkumisest (100%) väärtusega €25.67, ümardatakse väljamaksmisel väärtusele €2.56.

3. LISAAUHINNAFONDIS OSALEMINE

3.1 Kui võidate osa auhinnafondist (ja pole asjassepuutuvat võidupileti võidusummat täies mahus välja võtnud), on Teil õigus osaleda vastavas lisaauhinnafondis, kui see on ette nähtud. Iga võidurea kohta osa auhinnafondist võitnud piletil on lubatud üks ennustus lisamängu kohta.

3.2 Kui Teil on õigus osaleda lisaauhinnafondis, siis võtab ASi Totalisaator esindaja Teiega ühendust.

3.3 Lisavahemäng määratakse ja avalikustatakse Colossus Bets’i poolt vähemalt 24 tundi enne selle planeeritud algust – tavaliselt reede keskpäeval nädalavahetuse matši puhul või 24 tundi enne matši planeeritud algust kesknädalal toimuva jalgpallimatši, nagu näiteks Meistrite Liiga, puhul.

3.4 Pärast ennustuse tegemist lisavahemängu tulemuste suhtes pole seda võimalik muuta, välja arvatud juhul, kui see muutub tühiseks lähtuvalt ülalpool toodud punktides 1.16-1.17 kirjeldatud asjaoludest. Sellisel juhul palutakse mängijatel teha uus ennustus muudetud mängu või alternatiivse mängu tulemuste suhtes, sõltuvalt Colossus Bets’i otsusest.

3.5 Lisaauhinnafondis osalemiseks kvalifitseerunud mängijate, kes ei registreeri end ettenähtud ajavahemiku jooksul mistahes põhjusel vahemängu tulemuste ennustamises osalema või kes ei suuda langetada valikut välja kuulutatud panuste sulgemise tähtajaks (3 tundi enne lisavahemänguks valitud matši planeeritud algust), puhul märgitakse vastava matši ennustustuseks automaatselt viik 1-1 või (punktivahel põhinevate matšide puhul) kodumeeskonna võit väikseima vastava auhinnafondi kupongiga võimaliku punktivahega.

3.6 Olukorras, kus Colossus Bets omab (või omab osaliselt) piletit, olles selle omandanud allpool kirjeldatud väljamakse mehhanismi läbi ning kus selline pilet sisaldab auhinnafondi osa võitnud võidurida, on Colossus Bets’il vastav õigus lisaauhinnafondis osalemiseks. Sellisel juhul nimetab (ja avaldab) Colossus Bets valitud lisavahemängu 24 tundi enne vastava sündmuse planeeritud algust. Kui Colossus Bets omab kõiki või rohkem kui ühte auhinnafondi võidupiletit, nagu on kirjeldatud ülalpool, on neil õigus valida lisavahemäng iga vastava pileti kohta.

3.7 Kui olete osa enda Live Ticket’i võidusummast välja võtnud, on Teil endiselt õigus ennustuse tegemiseks lisavahemängu tulemuse osas, nagu on kirjeldatud ülalpool, kuid Teie potentsiaalne lisaauhinnafondi dividend määratakse lähtuvalt originaalpileti alles jäänud väärtusest.

3.8 Colossus Bets ega AS Totalisaator ei võta mistahes vastutust mängijate koostööd puudutava tegevuse eest, mille eesmärgiks on tõsta võiduvõimalust või korraldada väljamaksete tegemist. Mängijad sõlmivad selliseid kokkuleppeid puhtalt omal vastutusel. 

4. VÄLJAMAKSED

4.1 Colossus Bets võib mistahes mänguperioodi hetkel teha mängijatele ettepaneku läbi ASi Totalisaator endiselt potentsiaalselt võidurida hoidva pileti täissummas või osaliselt lunastamiseks ("Live Ticket").  

4.2 Väljamaksepakkumiste tegemine pole kunagi tagatud ja ajavahemikel, mil väljamaksepakkumised võiksid tüüpiliselt kättesaadavad olla (pärast ühe vahemängu lõppu ja enne järgmise algust või mõningate spordialade puhul, sealhulgas ka jalgpall, mistahes vahemängu poolaja jooksul), võivad need olla piiratud tehnilistel, tegevuslikel või muudel põhjustel.

Live Ticket’i väärtuse määramine

4.3 Live Ticket’i ostmise pakkumise ("Pakkumine") tegemisel annab Colossus Bets mängijale võimaluse osta teatud hinna eest Live Ticket’i osasid, sammuga 10% ning maksimumvääringus 100% ("Pakkumise hind"). 

4.4 Colossus Bets määrab pakkumise hinna ainuotsustusõigusest lähtuvalt.

4.5 Pakkumise tegemise protsess

A. Mängijat teavitatakse pakkumisest tema konto kaudu.

B. Pärast pakkumise saamist on mängija kasutuses teatud ajavahemik pakkumise tegemisest Colossus Bets’i poolt pakkumise aegumiseni, et otsustada, kas pakkumine VASTU VÕTTA (C) või TAGASI LÜKATA (D). Colossus Bets jätab endale õiguse ootel oleva pakkumise muutmiseks või tagasi võtmiseks. Kõik pakkumised aeguvad automaatselt järgmise reaalajas mänguperioodi algamisel.

C. Kui mängija võtab pakkumise vastu 100% ulatuses Live Ticket’i väärtusest, lähevad kõik piletiga seotud õigused üle Colossus Bets’ile ja pakkumise summa kantakse esimesel võimalusel mängija kontole. Live Ticket’i osa müümise kohta saate täpsemalt lugeda allpool.

D. Kui mängija lükkab pakkumise tagasi (või ei reageeri pakkumisele), jääb mängijale täielik omandiõigus Live Ticket’i suhtes ning sellega ka tema õigus võita või osaleda vastavates auhinnafondides.

4.6 Kahtluste vältimiseks ei saa mängijale välja makstud Live Ticket enam võita mistahes sellega seotud auhindasid.  Mistahes piletiga seotud panuste õnnestumisel kuuluvad õigused vastavatele auhinnafondi dividendidele (sealhulgas ka mistahes lisaauhinnafondidega või lohutusauhinnafondidega seotud õigused), mis oleksid kuulunud mängijale, kui Live Ticket’it poleks müüdud, Colossus Bets’ile.

Live Ticket’i osaline väljaostmine

4.7 Kui mängija võtab vastu Colossus Bets’i pakkumise võtta välja osa Live Ticket’i väärtusest ("Osa"), mitte 100%, lähevad kõik vastava osaga seotud õigused üle Colossus Bets’ile ja pakkumise summa kantakse esimesel võimalusel mängija kontole.

4.8 Mängijale jääb omandiõigus väljaostmata Live Ticket’i osade suhtes ning Live Ticket’i võidu korral on mängijal õigus osale auhinnafondist (koos samaväärse osaga lisa- ja lohutusauhinnafondi võidust), mis vastab protsentuaalselt tema allesjäänud osale Live Ticket’ist.

Näide:

Mängija A võtab välja 20% osa ja seejärel 30% osa (kokku 50%) Live Ticket’i koguväärtusest. Live Ticket võidab kõikide vahemängude ennustuste osas mänguperioodi vältel ning omab seetõttu õigust osale auhinnafondist. Lisaks mängijale A on vastavas mängus veel üks võidupilet (mängija B).

Neto-auhinnafondis on  €1,000,000 ja neto-lisaauhinnafondis on  €2,000,000.

Auhinnafond:  €1,000,000 ÷ 2 (2 võitjat) = dividend  €500,000

50%  €500,000st (mängija allesjäänud osa Live Ticket’i koguväärtusest) =  €250,000

Mängija A auhinnafondi osa:  €250,000 

Lisaauhinnafond:  €2,000,000

Mängijal A on õigus teha ennustus lisavahemängu tulemuste kohta, üritades võita maksimaalset summat täiendavast  €1,000,000 auhinnafondist, mis moodustab lisaauhinnafondist 50%. Mängija A ennustab lisavahemängus õiget tulemust (ja mängija B ennustab valesti).

Mängija A osa lisaauhinnafondist:  €1,000,000

Kui mängija B valiks ülalpool toodud näite puhul samuti õige lisavahemängu tulemuse (ja Colossus Bets valiks vale tulemuse), oleks lisaauhinnafondi võiduühikuid kokku 1.5. See tähendaks, et mängijale A, kes omab 0.5 võiduühikut lisaauhinnafondist (üks kolmandik võiduühikutest), lisaauhinnafondist  €666,666 (s.o üks kolmandik lisaauhinnafondist). Kui Colossus Bets valiks samuti õige tulemuse, oleks lisavahemängu auhinnafondi võiduühikuid kokku 2, mis tähendaks, et mängija A (kellele kuulub üks veerandik võiduühikute kogusummast) võidusummaks oleks  €500,000.

4.9 Juhul kui mängija poolt vastu võetud (osaliselt või täies mahus) pakkumine on Colossus Bets’i poolt tehtud väära informatsiooni (näiteks eeldusel, et poolaja tulemus on 0-0, samas kui see oli reaalselt 0-2) põhjal või tehnilise rikke tagajärjel, jätab Colossus Bets endale õiguse mistahes sääraste pakkumiste tühistamiseks või väljamakstava rahasumma muutmiseks. Mistahes säärased muudatused väljamakstavates summades põhinevad eksliku pakkumise tegemise ajal kehtinud tegelikul ja õigel tulemusel/punktisummal ning sel ajal kehtinud pileti vastaval kohandatud väärtusel.

4.10 Kui mängija poolt vastu võetud (osaliselt või täies mahus) pakkumine tehti Colossus Bets’i poolt eeldusel, et kõik planeeritud auhinnafondi kuuluvad mängud on lõpule viidud (ja seetõttu arvestatakse pakkumisse ka kõik tagatised ja krediidipikendused), kuid reaalsuses pole kõiki kõnealuseid mänge lõpule viidud, jätab Colossus Bets endale õiguse väljamakstavat summat vastavalt muuta. Mistahes sellised muudatused väljamakstavates summades põhistatakse pakkumise tegemisel kehtiva pileti kohandatud väärtuse põhiselt (arvestades kehtivate auhinnafondide lõikes olemasolevaid summasid ja kohandatud võiduvõimalusi).

4.11 Colossus Bets võib omal valikul teha pakkumise Live Ticket’i väljaostmiseks, kui vastav pilet sisaldab juba auhinnafondi võidurida ning annab sellega mängijale õiguse ennustuse tegemiseks lisavahemängu tulemuste osas. Selliseid pakkumisi ennustusõiguse üle andmiseks lisavahemängu tulemuste suhtes ei tehta käesolevate Kihlveotingimuste väljamaksete peatükis kirjeldatud automaatsel viisil vaid Colossus Bets’i poolt määratletud manuaalse protsessina (samamoodi toimub ka tehingu kinnitamine).